کمپانی FG با گستره وسیعی از محصولات با کاربرد های متنوعگیج های فشار روغنی
گیج های فشار خشک
درجه فشار و دما
درجه وکیوم
درجه دیجیتال
درجه میلی بار
ترنسمیتر
ترمومتر

FG Proudact s

general purpose gauge
liquid filled gauge
electrical contacted gauge
pressure transmitter
combined temperature and pressure gauge
thermometer
differential pressure gauge
vacuum gauge

زبان فارسی

Contact Us

Office

Add: No.1173 , Next to the Ghoran cultural center , Ghazvin Ave  , Tehran , Iran

TeL : +9821 - 55784295-8

TeL : +9821 - 33916604

Site Partners